loader

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

 1. Úvodné ustanovenia

 

1.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu

1.1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vlnolam.sk je obchodná spoločnosť FIXA s.r.o., so sídlom Krížkova 1949/9 811 04 Bratislava, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 119102/B, IČO: 35751576, DIČ: 2020272023, IČ DPH SK2020272023, email: info@fixa.sk, telefónne číslo: +421 944 490 388. Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2908 1695 (ďalej len „predávajúci“).

 

1.2 Kupujúci

1.2.1 Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či jedná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).

 • Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).
 • Podnikateľom je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom podľa predchádzajúceho bodu. Za podnikateľa sa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).

 

1.3 Predmet úpravy VOP

 

1.3.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.vlnolam.sk.

 

1.3.2 Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Objednávka

2.1.1 Objednávku kupujúci vytvorí prostredníctvom objednávkového formulára na stránkach internetového obchodu. Kupujúci si najskôr vyberie tovar, o ktorý má záujem, tento v požadovanom množstve vloží do košíka a následne zvolí spôsob dopravy a spôsob platby. Nakoniec kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

2.1.2 Kupujúci má možnosť sa pred vytvorením objednávky registrovať. Registrácia zákazníka je dobrovoľná. Registráciou na stránke www.vlnolam.sk kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho (k tomu bližšie pozri čl. 7 VOP). Registrácia kupujúcemu umožní sledovať stav svojej objednávky na stránke www.vlnolam.sk, prehľad všetkých doposiaľ uskutočnených objednávok, pravidelné informácie o novinkách a akciách.

 

2.1.3 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

 

2.1.4 Kupujúci – spotrebiteľ odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie v zmysle § 3 ods. 1 zákona 4. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho:

 

 1. hlavné vlastnosti tovaru;
 2. obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho;
 3. telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä emailovú adresu;
 4. adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),
 5. celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky;
 6. platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov;
 7. informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy;
 8. informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu;
 9. informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
 10. poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa Občianskeho zákonníka.

 

2.2 Potvrdenie objednávky

2.2.1 Potvrdenie objednávky je písomné vyhlásenie predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom predávajúci potvrdí, že objednávku kupujúceho prijíma. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamená potvrdenie objednávky.

 

2.2.2 Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

 

2.3 Uzavretie kúpnej zmluvy

2.3.1 Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na dopravu.

 

2.3.2 Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.

 

2.3.3 Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkého tovaru uvedeného na internetovom obchode www.vlnolam.sk. V prípade, že predávajúci nebude môcť z akéhokoľvek dôvodu dodať kupujúcemu objednaný tovar, bude ho bezodkladne kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, resp. jej časť,  bude mu táto suma vrátená a  kúpna zmluva sa zruší od počiatku.

 

2.4 Storno objednávky

 

2.4.1 Všetky prijaté objednávky sú považované za záväzné.

 

2.4.2 Kupujúci má právo stornovať objednávku prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej stránke www.vlnolam.sk, písomným oznámením na adresu sídla predávajúceho, telefonicky na čísle +421 944 490 388 alebo e-mailom na adresu: info@fixa.sk, v prípade, ak celková cena ešte nebola kupujúcim uhradená a/alebo tovar nebol odoslaný. V prípade, že kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, resp. jej časť,  bude mu táto suma vrátená a  kúpna zmluva sa zruší od počiatku.

 

2.4.3 Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku po uhradení celkovej ceny, po tom, ako mu tovar bol odoslaný, ale nebol mu ešte dodaný, hoci neuplynula dodacia lehota, predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázateľné náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky.

 

2.4.4 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že:

 1. tovar sa už nevyrába,
 2. nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru,
 3. nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (napr. chybne uvedený kontakt, kupujúci je na uvedených kontaktoch nedostupný, neodpisuje na email a pod.)
 4. kupujúci zvolil ako spôsob platby prevod na účet a do 7 dní od doručenia potvrdenia objednávky, ktoré obsahuje inštrukcie k platbe, neuhradí celkovú cenu.

 

2.4.5 V prípade, že nastane situácia uvedená v predchádzajúcom bode, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe (s výnimkou písm. c) ). V prípade, že kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, resp. jej časť,  bude mu táto suma vrátená a  kúpna zmluva sa zruší od počiatku.

 

3 Kúpna cena a platobné podmienky

 

3.1 Kúpna cena

3.1.1 Kúpna cena za tovar je stanovená v mene Euro a zahŕňa DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedeného na svojej internetovej stránke. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny a to bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru kupujúcemu.

 

3.1.2 Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré kupujúci obdrží prostredníctvom emailu.

 

3.1.3 Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil a bude tiež uvedené v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré kupujúci obdrží prostredníctvom emailu.

 

3.1.4 Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

 

3.2 Platobné podmienky

3.2.1 Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej len „celková cena“) predávajúcemu jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

 • platba bankovým prevodom na účet predávajúceho,
 • paypal,
 • dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty alebo kuriérovi,
 • platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru.

 

3.2.2 Záväzok kupujúceho zaplatiť celkovú cenu je splnený momentom jej pripísania na účet predávajúceho alebo odovzdaním celkovej ceny oprávnenému zamestnancovi Slovenskej pošty, kuriérovi alebo predávajúcim určenej osobe pri osobnom prevzatí tovaru.

 

3.2.3 Pri spôsobe platby bankovým prevodom budú platobné údaje predávajúceho uvedené v potvrdení objednávky, ktoré kupujúci obdrží prostredníctvom emailu. Kupujúci  je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet predávajúceho. Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol, uvedený v potvrdení objednávky, ktoré kupujúci obdrží prostredníctvom emailu. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí  byť platba správne a včas pripísaná k jeho objednávke.

 

4 Dodacie podmienky

 

4.1 Dodacia lehota

4.1.1 Predávajúci sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar v najbližšom možnom termíne, spravidla do 7 dní. Dodacia lehota pri platbe bankovým prevodom alebo prostredníctvom Paypal začína plynúť od pripísania celkovej ceny na účet predávajúceho a priradenia platby k objednávke kupujúceho. Dodacia lehota pri platbe na dobierku alebo pri platbe v hotovosti pri osobnom prevzatí začína plynúť od potvrdenia objednávky predávajúcim, ktoré kupujúci obdrží prostredníctvom emailu.

 

4.1.2 Pokiaľ je pri tovare uvedená dodacia lehota, táto má iba informatívny charakter a bude predávajúcim upresnená v potvrdení objednávky. Ak vyššie uvedená doba dodania bude pre predávajúceho z technických príčin nesplniteľná, bezodkladne  o tejto skutočnosti informuje kupujúceho a ak medzi nimi nedôjde k dohode o náhradnom plnení (iný tovar, predĺženie dodacej lehoty, zľava z kúpnej ceny a pod.), kúpna zmluva sa ruší od počiatku a pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu resp. jej časť, táto mu bude vrátená.

 

4.1.3 Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z akéhokoľvek dôvodu.

 

4.2 Miesto dodania

 

4.2.1 Miestom dodania je adresa uvedená kupujúcim v objednávke, resp. Benediktiho 5, Bratislava, v prípade osobného prevzatia tovaru.

 

4.3 Spôsob dodania

 

4.3.1 Spôsob dodania si môže kupujúci vybrať pri objednávke tovaru.

 

4.3.2 Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov dodania tovaru:

 1. Slovenská pošta - balík na poštu v SR,
 2. doručenie kuriérom spoločnosti DHL Parcel Slovensko,
 3. osobné prevzatie tovaru na adrese Benediktiho 5, Bratislava, po predchádzajúcom dohovore s predávajúcim.

 

4.4 Cena dodania

 

4.4.1 Ceny jednotlivých spôsobov dodania sú uvedené na stránke www.vlnolam.sk.

 

4.5 Prevzatie tovaru

 

4.5.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.

 

4.5.2  Spolu s tovarom bude kupujúcemu doručený aj daňový doklad, na ktorom je uvedený dátum predaja, označenie výrobku (názov a množstvo), kúpna cena (s uvedením jednotkovej ceny a celkovej ceny) a údaje o predávajúcom (obchodné meno a sídlo predávajúceho).

 

4.5.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia toto bezodkladne riešiť s prepravcom a informovať predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a nepoškodený.

 

4.5.4 Reklamáciu mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky od prepravcu je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich zistení. Predávajúci neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, ak kupujúci bezodkladne toto poškodenie neoznámi v súlade s bodom 4.5.3  týchto obchodných podmienok. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal, počet kusov položiek v zásielke a aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. V prípade zistenia vád tovaru je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu (predávajúci odporúča kupujúcemu vyhotoviť fotografie poškodeného/nezodpovedajúceho tovaru) a môže odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

 

4.5.5 Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať, s výnimkou uvedenou v bodoch 4.5.3 a 4.5.4 . V prípade bezdôvodného odmietnutia kupujúceho prevziať tovar bude táto zásielka považovaná za riadne prevzatú.

 

4.5.6  V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

5  Zodpovednosť za vady, záruka tovaru a reklamačný poriadok

 

5.1 Úvodné ustanovenie

5.1.1 Tento čl. 5 VOP  sa vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

5.2 Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

5.2.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Pri použitom tovare predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka.

 

5.2.2  Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho bežného  opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania kupujúcim, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, či v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

 

5.2.3 Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné uplatniť priamo u doručovateľa podľa bodu 4.5.3 VOP. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté

 

5.2.4 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť od jeho prevzatia veci spotrebiteľom. Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového tovaru. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku.

 

5.3 Spôsob uplatnenia reklamácie  

Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil. Spotrebiteľ môže vadný tovar reklamovať tovar prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na stránke www.vlnolam.sk, resp. na adrese sídla predávajúceho, telefonicky na: +421 944 490 388 alebo emailom na adrese: info@vlnolam.sk. Reklamovaný tovar spotrebiteľ zašle riadne zabalený (najlepšie v originálnom obale) na adresu: FIXA, s.r.o., Krížkova 1949/9 811 04 Bratislava. Predávajúci neprijme zásielku zaslanú na dobierku. Súčasťou reklamácie musí byť kópia dokladu o zaplatení tovaru a popis vady.

 

5.4 Nároky zo zodpovednosti za vady

5.4.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

5.4.2 Predávajúci je oprávnený vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti; ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.

 

5.4.3 Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Spotrebiteľ nemá automaticky nárok na výmenu tovaru.

 

5.4.4 Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je spotrebiteľ oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 

5.4.5 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 

5.4.6 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

 

5.4.7 Ak predávajúci predáva poškodený alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, spotrebiteľ nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou ešte inú vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

 

5.4.8 Ak má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na spotrebiteľovi, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

5.5 Spôsob vybavenia reklamácie

 

5.5.1 Predávajúci sa zaväzuje informovať spotrebiteľa do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenia. Predávajúci je pri tom viazaný rozhodnutím spotrebiteľa podľa bodu 5.4 VOP.

 

5.5.2 V prípade oprávnenej reklamácie je predávajúci povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia a vydať o tom spotrebiteľovi písomné potvrdenie v rovnakej lehote.

 

5.5.3 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

5.5.4 O prijatí reklamácie a určení spôsobu jej vybavenia je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť spotrebiteľovi odoslané na e-mailovú adresu, alebo poštovú adresu uvedenú spotrebiteľom.

 

5.5.5 Reklamáciu predávajúci vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie spotrebiteľom. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

5.5.6 Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

5.5.7 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v potvrdení o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

5.5.8 V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný tovar v lehote stanovenej predávajúcim, je predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet spotrebiteľa. O tomto postupe musí predávajúci spotrebiteľa vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.

 

5.6 Alternatívne riešenie sporov

5.6

5.6.1 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci, ktorý je spotrebiteľom.  Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou a  týka sa len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka tých sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

5.6.2 Spotrebiteľ, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že jeho práva boli porušené, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (písomne na adresu predávajúceho alebo e-mailom). Ak predávajúci na žiadosť do 30 dní nereaguje, alebo je jeho odpoveď zamietavá, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.  Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona č. 391/2015 Z.z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Zoznam subjektov ARS je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR  www.mhsr.sk

 

5.6.3 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

6 Odstúpenie od zmluvy

 

6.1 Práva a povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

6.1.1 Podľa zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

6.1.2 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 5. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho.

 

6.1.3 Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na stránke www.vlnolam.sk, resp. písomným vyhlásením zaslaným na adresu sídla predávajúceho, telefonicky na: +421 944 490 388 alebo emailom na adrese: info@vlnolam.sk. Tovar spotrebiteľ zašle riadne zabalený (najlepšie v originálnom obale) na adresu: FIXA, s.r.o., Krížkova 1949/9 811 04 Bratislava. Predávajúci neprijme zásielku zaslanú na dobierku. Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

 

6.1.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 

6.1.5 Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

6.1.6 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spolu s vráteným tovarom spotrebiteľ zašle predávajúcemu kópiu daňového dokladu. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

6.2 Práva a povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

6.2.1 Predávajúci je povinný

 1. prevziať tovar späť od spotrebiteľa;
 2. vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

 

6.2.2 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

6.2.3 Pri odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa predávajúci nie je povinný vrátiť mu platby podľa bodu 6.2.1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti predávajúci spotrebiteľovi na  ním určený bankový účet, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne  inak.

 

7 Ochrana osobných údajov

 

7.1

7.1.1  Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018.

 

7.1.2 Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých fyzických osôb v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu a dotknutých právnických osôb v rozsahu: obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ , IČ DPH, kontaktné telefónne číslo, emailovú adresu a číslo účtu,  za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom internetového obchodu a pri vybavovaní prípadných reklamácií.

 

7.1.3 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje  uvádzať správne a pravdivo.

 

7.1.4  Zakliknutím ikony „súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely“ pri objednávke alebo registrácii kupujúci vyjadruje predávajúcemu súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo za účelom zasielania marketingových noviniek a informácií formou e-mailu odoslaného na uvedenú e-mailovú adresu, formou sms odoslanej na uvedené telefónne číslo, alebo volaním na uvedené telefónne číslo. Kupujúci tým udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia a tento súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať písomne na adresu predávajúceho alebo emailom na info@vlnolam.sk. Predávajúci po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Predávajúci je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov.

 

7.1.5 Predávajúci vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

 

7.1.6  Kupujúci môže prostredníctvom písomnej žiadosti od predávajúceho požadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané;
 2. informácie o spracúvaní osobných údajov;
 3. zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania;
 4. opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 5. likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

 

7.1.7 Kupujúci môže prostredníctvom písomnej žiadosti namietať u predávajúceho:

 

 1. spracúvanie osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;
 2. využívanie osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku;
 3. poskytovanie osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

 

7.1.8 Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

7.1.9 V súlade si zákonom 18/2018 pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S;
 • Kuriérska služba DHL Parcel Slovensko spol. s r. , so sídlom Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 47927682, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.100759/B

 

8 Cookies

 

Kupujúci je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho internetového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak cookies vo svojom internetovom prehliadači zakáže, nemusí internetová stránka www.vlnolam.sk fungovať správne.

 

9 Záverečné ustanovenia

 

9.1 

 

9.1.1 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 15.9.2017

 

9.1.2 Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.vlnolam.sk.

 

9.1.3 Na vzťahy neupravené kúpnou zmluvou (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky) alebo týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

9.1.4 Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred týmito VOP, za predpokladu, že nie sú v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

9.1.5 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

 

9.1.6 VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky,  pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak.

 

9.1.7 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

V Bratislave dňa 15.9.2017